Kün Fe Yekün Duası

0
5946

Kün Fe Yekün Duası Anlamı

Kün fe yekün ne demek ? Kun fe yekun sırları ve fazileti

Kün fe yekün: Ol de oluversin anlamına gelir. Kun fe yekun duasında ise farklı sureler yer almaktadır surelerin arasında geçiş yaparken kun fe yekun yani ol de oluversin denilmektedir. Bu nedenle Allahın “kün” (“ol”) demesiyle dilekler ve hacetler en kısa sürede gerçekleşir.
Ayrıca Kun fe yekun yasin suresinin son iki ayetidir.

Kün Fe Yekün Duası Nasıl Yapılır ?

Dileğinin gerçekleşmesini isteyen kişiler kun fe yekun duasını yatsı ezanından sonra imsak vaktine kadar olan vakitte; dileği gerçekleşene kadar okumaya devam ederler.

Kün fe yekün duası arapça yazılışı :

Euzubillahimimeşşeytanirraciym.
bismillahirrahmanirrahiym.
ve salallahu ala nebiyyil keriym.
Allahumme ya rabbi, Allahumme ya rabbi, Allahumme ya rahiym, el melikül kuddüsüs selamül mü’minul müheyminul aziyizül cebbarul mütekebbiru sübhanellahi amma yüşrikün

*efegayre diynillahi yebğune velehu esleme men fissemavati vel ardı tav’an ve ker’han ve ileyhi yurceun

*innema emruhu iza erade şey’en en yekule lehü kün feyekün fe sübhanellezi biyedihi mele kütü külli şey’in ve ileyhi turceun

* Kul hüvallahü ehad allahussamed lem yelid ve lem yuled velem yekün lehu küfüven ehad
*innema emruhu iza erade şey’en en yekule lehü kün feyekün
*fe sübhanellezi biyedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun.
* izacae nasrullahi vel feth vera eytennase yedhulüne fi dinillahi efvaca
fesebbih bi hamdi rabbike , vestağfirhu innehu kane tevvaba
* innema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün feyekün. Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun
*İnna fetahna leke fethan mubina
Liyeğfire lekellahu ma , tekaddeme min zenbike ve ma te ahhere ve yutimme nimetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten mustekiyma. ve yen surekallahu nasran azizaa
*İna fetahna leke fethan mubina, liyeğfire lekellahu ma tegaddeme min, zenbike ve ma te ahhere ve yutimme nimetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten müstekiyma ve yensure kallahu, nasran azizaa
*İnna fetahna leke fethan mubina
liyeğfire lekellahu ma tegaddeme min zenbikeve ma te ahhere ve yutimme nimetehu aleyke ve yehdiyeke sıraten müstekiyma ve yen surekellahu nasran azizaa
*İnnema , emruhu iza erade şey’en en yekule lehü kün feyekün. Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun.
*Nasrun minellahi ve fethun kariybun ve beşşiril mü’minin
*İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün feyekün
Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun
*Efe gayre diynillahi , yebğun velehu esleme men fissemavati vel ardi, tav’an ve ker’han ve ileyhi yurceun
*İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün feyekün. Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun
*Kalü inna lillahi ve inna ileyhi raciun
*İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün feyekün. Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun
*Vessemai veddarık, vema edrake meddarık. en necmüssakıb. İn küllü nefsin lemma aleyha hafiz. felyenzuril insanu mimma hulik. hulika mim main dafik. yahrucu min beynis sulbi vetteraib. innehu ala rec’ihi lekadir. yevme tublesserair. fema lehu min kuvvetin vela nasir. Vessemai zatirreci. vel ardı zatıs sad’i. innehu le gavlun fasl. Vema hüve bil hezl.
innehum yekiydüne keyda. ve ekiydü keyda. femehhilil kafirine emhilhum ruveyda.
*İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün feyekün. Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’inve ileyhi turceun
*Te’tiha rizkuha reğaden min. Külli mekanin, vallahu hayrur razikiyn.
*İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün feyekün. Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun.
*Ma indekum yenfeddu vema indellahi ba’k vallahu hayrur razikiyn.
*İnnema emruhu erade şey’en en yekule lehu kün feyekün. Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun.
*Efemen yemşi mükibben ala vechihi ehda emmen yemşi seviyyen ala sıratım müstakiym.
*İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün feyekün. Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun.
*Li iylafi kureyş. iylafihim rıhleteşşitai vessayf. Felyeabüdü rabbe hazel beyt. ellezi et’amehüm min cu’in, ve amenehum min havf.
*İnnema emruhu iza erada şey’en en yekule lehu kün feyekün. Fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun.
YA RABBİ,YA RABBİ, YA RABBİ, YA ALLAH,YA ALLAH,YA ALLAH,
Kulillahumme melikel mülki tu’til mülke men teşaü ve tenziül mülke mimmen teşaü ve tuizzü men teşaü ve tuzillü men teşaü bi yedikel hayr. inneke ala kulli şey’in kadir. Tulicülleyle finnehari ve tulicün nehare filleyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hay. Ve terzuku men teşaü bi ğayri hisab
*İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün feyekün. Fe sübhanellezibi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun.
*Eşhedü en la ilahe ilallahü vahdehüla şerikelehü ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülühü
*ALLAHUMME salli ala muhammedin ve ala alimuhammedin ve sellim

*Eciybu eyyühel melaiketü verruhaniyyunel müvekkelüne bi hazihil ayatil keriymeti, li dağveti fi kadai haceti. (Burada ne sıkıntın varsa kalbinden ne geçiyorsa 3,5,7 defa söyle )

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYMM
Bediüssemavati vel ardı ve iza kada emren fe innema yekulü lehü kün fe yekün
*Kalet enne yekünü li ğülamun ve lem yemsesni beşer. Kale kezalikillahü yehlüku ma yeşaü, iza kada emren fe innema yekulü lehu kün fe yekün
*İnne isa indellahi kemeseli ademe halakahu min turabin sümme kale lehu kün fe yekün
*Ve hüvellezi halekas semavati vel arda bil hakkı ve yevme yekulü kün fe yekün
*İnnema kavlüna li şey’in iza erednahu en nekule lehu kün fe yekün.
*Ma kane lillahi en yettehize min veledin sübhanehü iza kada emren fe innema yekulü lehü kün fe yekün.
*Hüvellezi yuhyi ve yumiytu fe iza kada emren fe innema yekulü lehü kün fe yekün
*Allahümme bi hakkı hazihil ayati ve ma fiha minel esrari ıkdiy haceti fiddareyni inneke ala külli şey’in kadir. Amin.

Kün Fe Yekün Duası Anlamı
Kün fe yekün ne demek ?
Kün fe yekün: Ol de oluversin anlamına gelir. Kun fe yekun duasında ise farklı sureler yer almaktadır surelerin arasında geçiş yaparken kun fe yekun yani ol de oluversin denilmektedir. Bu nedenle Allahın “kün” (“ol”) demesiyle dilekler ve hacetler en kısa sürede gerçekleşir.

Kün Fe Yekün Duası Nasıl Yapılır ?

Dileğinin gerçekleşmesini isteyen kişiler kun fe yekun duasını yatsı ezanından sonra imsak vaktine kadar olan vakitte; dileği gerçekleşene kadar p okumaya devam ederler.

Bu konuda Medyum Hafize Hoca'dan daha ayrıntılı bilgi almak ve işlem yaptırmak için arayın : 0505 070 73 34

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here