Havas Nedir?

0
1137

Havas, bir ilimdir. islami büyücülükte denir. ebced ile başlayan daha sonra cifir ve ledün ilimleriyle birleşen ilimdir. ayrıca gerçekten bilen ilim sahibi ulemaların, öğretmekten kaçındığı ilimdir.
havas ilmi kur’ân ve sünnet üzeri yapılan manevî bir tedavi şeklidir. bir ismi de rukye ilmidir. rukyecilik allah resûlü (s.a.v)’in tedavi şeklidir. bu tedavi, mânâ âleminin doktorlarından ve mürşidlerinden alınan himmet ile yapılır. bir adı da gizli ilimlerdir. allah’ın ilmidir, bu ilme sahip olmak için çok uzun bir eğitim sürecinden geçilir.
Havas ilmi sırf büyücülüktür havas ilmi dinimizde günahtır diye kesip atmak çok yanlıştır.
Havas ilmi, Rahmani cihetten melekler, hüddamlar ve manen güçlü mümin cinlerle irtibata geçerek kâfir cinlerle mücadele etmek için Allah tarafından verilen bir ilimdir.
Bu ilmin delillerinden bir taneside FETİH SURESİNİN 4.ayetinde geçer.

“İmandaki yakînlerini iyice artırsınlar diye müminlerin kalplerine sekîne indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir”
Havas İlmi, maddi bilim dallarından,

1- İnsan ve Anatomisini
2- Matematik bilgisi
3- Fizik ve Astronomi (Burç İlmi)
4- Kimya ve Doğabilimini

Manevi bilim dallarından ise,

1- Ebced İlmini
2- Cifr İlmini
3- Esma-ül Hüsna İlmini
Kapsayan gizli ilimdir.

Havas alimlerinin görevi bedene giren, insanlara musallat olan kâfir, suflî cinleri oradan çıkarıp bedeni bu cinlerden temizlemektir. Havas alimleri fizik âlemindeki doktorlar gibidirler, onların kendilerine has metodları vardır

Kur’an’ı kerim’deki Sure-i şerifelerin ve Ayeti kerimelerin, Esma-i ilahiyye Allahın 99 ismi ve Evrad ı celilelerin özelliklerini ve te’sirlerini konu edinen bu mübarek ilim 80 küsür İslami ilimden birisidir. Havas ilminin geçmişi Sahabe ve Tabiin dönemine kadar uzanır.

Hz. Ali, Hz. İbni Abbas ve Hz. İbni Selam gibi bazı Sahabiler ile Tabiinden Hasan Elbasri, Mukatil ibn-i Süleyman ve kelbi, Ca’fer Essadık gibi bazı Zevatı Kiram bu ilimle uğraşmışlardır. Sonraki asırlarda İmam Ahmed Elbuni, Şeyhi Ekber Muhyiddin’i Arabi, İmamı Deyrebi ve büyük Muhaddis İmamı Abdullah Yafii ile Ebu bekr İbni Vahşiyye ve Celdeki gibi büyük Alimler  kıymetli Havas ilmi kitapları yazmışlardır
Özellikle Havas İlminde havas kitaplarında olan Vefkler’in pek büyük etkisi vardır. Ayrıca bir çok hastalıkların tedavisinde Kur’an Ayetlerini okuyarak vefk tılsım yazarak pek çok mucize vardır.

Sözün özü bu ilme vakıf olan kişiler pek çok çaresiz hastalıkları şifa ayetler koruma veflkleri ve muskalarıyla biiznillah Şifaya kavuşturur, birbirlerine dargın olan kimseleri barıştırma vefkleriyle barıştırır aşk vefleriyle sevenleri kavuşturur ve şer maksatla, Mevla’nın razı olmadığı hususlarda birleşmiş fesat kişileri Soğutma vefleri uzaklaştırma vefkleriyle ayırır Müslümanların dert ve müşkilatlarına  derman olurlardı. Bu ilmin derin sırlarından yararlanarak insanlara faydalı olmak Tabii ki mümkündür fakatherkesin yapabileceği bir ilim değildir.
Bunun için tefsir ,hadis,fıkıh ve tasavvufla ilgili bilgilerde gereklidir.Özellikle tasavvuf ilminde bir mürşidi kamilden icazetli olmak şarttır.Aksi halde çok tehlikelidir.

Havas ilmi muhtelif kısımlara ayrılır. Bunlar kısaca şöyledir:

1-Allah c.c. tarafında verilen tarifi ve açıklaması olmayan Derin ilmi

2-Allahın esmalarının zikri ile yapılan esma ilmi

3-Harflerin ve rakamların sırları vefk ve cifir ilmi

4-Eşya ve maddenin sırrı (ilmül simya ve kenahur)

5-Tılsım ve cifir (sembol) ilmi

6-Azimet ve davetlerin sırları ilmi

7-Cin alemini kendine muhassır eden davet ve azimet ehillerinin cindar ilmi

8-Peygamber efendimiz (s.a.v) ve diğer peygamberlere verilen ledün ilmi
Ahir zamanda da kendisine ledün ilmi verilen insanlar vardır.

Bunların dışında kalan ilimler ise teorik ve felsefik ilimlerdir. Havas uygulamları bu sekiz ilmin altında toplanır.

HAVASIN ŞARTLARI

Bu ilmin şartları Ulemaların temel kaideleri üzerine kurulmuş olup, bu şartlara uyulmazsa yapılan ameller gerçekleşmez.

Allah Teala’nın sırlarından önemli bir kısmı ; harflerinde, isimlerinde ve Ayeti Kerimelerinde olup, bu sırları da Salih kullarına ihsan eder.
Nitekim Allah c.c. Kuran-ı Kerimde mümin Suresinin 60. Ayeti Kerimesinde şöyle buyurur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Udûnî istecib leküm. (Bana ibadet ve dua edin ki, karşılığını vereyim).

Bu Havas ilmiyle amel etmenin bazı şartları olup, bu şartlar yerine getirilmediği sürece yapılan bir amel asla gerçekleşmez.
En az şu 7 şartın yerine getirilmesi lazımdır…!
Bu mübarek havas ilminin şartları da şöyledir:

1. Kesin karar ve şüphe etmemek

Çünkü şüphe yapılan bir ameli bozar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

Allah’a (c.c) dua ederken kabul olacağına inanarak dua ediniz

Bu hadisi şerife uyarak, imanı kamil ile amele başlamak ve kalben inanarak Allah’a (Celle Celalüh) yönelmelidir.

2. Sabır etmek

Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, tam sabır ve rabıta ile başlamış olduğun işin muvaffakiyetle neticelenmesine kadar devam etmelidir.

Çünkü çalışan amacına ulaşır ve her çalışanında bir nasibi vardır. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
“Sabır eden zafer bulur”

3. Sır saklamak

Ne yapacağını ne okuduğunu veya üzerinde çalıştığın bir işi hiç kimseye söylememek ve sezdirmemek lazımdır. Hazreti Muhammed (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Hacetlerinizin husule gelmesi için, sırrınızı saklamakla yardımcı olunuz”

Ameli tenha ve kimsenin görmediği bir mahalde yapmak. Hiç kimseyede şöyle böyle yaptım yahut da şunları bunları yaparım deme!

4. Müttaki olmak

Elden geldiğince Manevi yolda yükselmek ve başarıya ulaşmak takva ile olur ki,
Taha Suresi’nin 132. Ayeti Kerimesinde:
“Güzel akıbet takva ile elde edilir” diye buyurulmuştur.
Bunlarda haram yememek, helal yiyip içmek, gıybetten kaçınmak ve gıybet etmemek, yalan söylememek, sıdka ve nasihate önem vermek, kötü gözle bakmamak, insanlara eziyet etmemek ve eziyete dayanmak, insanlara şefkat ve merhametle bakmaktır.

5. Acele etmemek

Yapacağın bir ameli acele etmeden huzuru kalp ile yapmak, zihnindeki bütün düşüncelerden (Aile, mal, sevinç, korku, üzüntü vb.) uzak olup, kuvvetini himmetini, iradeni ve arzunu bir noktada toplamak. Yapılan işi severek ve isteyerek yapmak Alelade baştan savma yapılan işlerden hayır gelmez.

6. Temiz olmak

Devamlı taharet üzere olmalı, bedenin, elbisenin ve olduğun yerin özellikle kalbinin temizliğine çok dikkat etmeli.

7. İcazetli Olmak

Bu işi yapan kişinin gerçek bir evliyadan, ilmi ledünde tasarruf sahibi bir Allah c.c dostundan icazetli (İzinli) olması şarttır (sözde MEDYUM, BABA OCAĞI, CİNCİLERDEN FALCILARDAN BÜYÜCÜLERDEN vs İCAZET ALINAMAZ) İcazetsiz kişi babasız çocuk gibidir. Yani manevi devletin arkanda olması şarttır yoksa yapılan iş neticelenmez hem de iblislerin kötü cinlerin eline düşülür.

8. Teşhis etmek (tanımak)

Bir kimseye şeriat edepleri dahilinde muhabbet, celp, ayırma, taslit, bulunduğu yerden uzaklaştırm, davet, hastalandırmak (ZULÜM İÇİN DEĞİL ZALİME HADDİNİ BİLDİRMEK İÇİNDİR AKSİ HALDE YAPANA AĞIR DİYET ÖDETİRLER), hastayı iyileştirmek veya buna benzer ameller yapmak istediğin zaman o kişinin rengini, suretini, boyunun uzunluğu ve kısalığını yaşlı veya genç olduğunu teşhis (Tanımak) edersin. Şayet bunları bilmiyorsan, o kişinin annesi ismiyle yazarsın. Annesinin ismini de bilmiyorsan Havva olarak kabul eder ve yazarsın. Teşhis isim vermekten daha tesirli olup, daha da tesirlisi teşhis ve isimleri beraber kullanmaktır.

9. Riyazetli olmak, GEREKİRSE ORUÇLU OLMAK

Hayvan eti ve hayvandan çıkan süt, bal, yumurta ayrıca soğan, sarımsak veya bunlara benzer kokusu kötü olan gıdalar yememek, midenin de boş veyahut da gereğinden fazla tıka basa tok olmaması lazımdır.

10. Himmetli olmak

Allah Teala’nın Ayetlerini kötü işlerde ve kötü niyetlerde kullanmayınız!

11. Amel zamanını bilmek

Yapılacak amelin gününü ve saatini iyi tayin edip, gezegenlerin özelliklerine göre yapmak, gerekli tütsü ve drogları. Ayrıca amel günü menkut (Noktalanmış) gün olmamalıdır. Her Arabi ayın, 3. 5. 13. 16. 21 . 24. ve 25. günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut olan günlerde yapma! Hayırlı ameller Kamerin nurunun ziyade olduğu günlerde, şer ameller ise Kamerin muhaka olduğu (Her Arabi ayın son üç gecesi) günlerde yapılır.

12. Kıbleye yönelmek

Bir amel yaparken kıbleye doğru yönelerek yazmak. Yazıları aslına göre düzenlemek ve yerine koymak. Yazılan isim veya Ayeti Kerime ise geride olan bir kelimeyi veyahut da harfi öne, önde olan bir kelimeyi veya harfi de geriye almamalıdır. Ayrıca yazınında çok güzel olması lazımdır. Yazılan vefk ise vefkin hane sırasına göre rakam veya harfleri yerine koymak, rakamları veya harfleri güzel yazmak ve vefkin hanelerini eşit olarak çizmek lazımdır.

13. Salavat-ı şerife getirmek

Her amelden önce ve sonra Hazreti Muhammed (s.a.v.) e Salavat-ı şerife getirmek. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur:
“İki salavat arasında yapılan dua geri çevirilmez”

14. İstihare

Her amelden önce İstihare yaparsan, yapacağın işte basiretli olursun. İstiharenin yapılışı şöyledir: İki rekat namaz kılarsın. Birinci rekatta Fatiha ile Kafurun suresini, ikinci rekatta Fatiha ile İhlas suresini okuyup, selam verdikten sonra, şu İstihare duasını 3, 5, veya 7 defa okursun. Okunacak İstihare duası budur:

Allâhümme innî estehîrüke bi ilmike ve estakdirüke bi kudretike ve eselüke min fadlikel azîm. En tübeyyene lî âkibeti emrî (fişşey-i el fülani ve yezküru haceti) Parantez içindeki yazılı ibarede hacet her ne ise içinden geçirirsin. Fein kâne hayran fe eşrahlehü sadrî ve veffiknî li amelihi ve in kâne şerran fasrifhü annî vasrifnî anhü inneke alâ külli şeyin kadîr.

Kalbinde ferahlık ve huzur bulursan yapacağın ameli başaracağına ve de muradına ereceğine inanarak yaparsın. Şayet ruhun daralırsa bırakırsın. Israr edersen senin zararına olur. İstihare tam uyanık bir şekilde ve kalpten Allah Teala’nın kudretine inanarak olmalıdır. Çünkü gerçekleri ve akibeti bilen yalnız O’dur.

15. Ruhanileri hakir (AŞAĞILIK) işlerde kullanmamak

Ruhanileri hakir ameller için kullanmak istersen, onlara hakaret etmiş ve aşağılamış olursun. Ruhaniler şeriata göre hareket ettiklerinden dolayı şüpheli olan hiçbir ameli yapmazlar. Onları şeriata aykırı olan işlerde sakın kullanmaya kalkma YOKSA MADDİ VE MANEVİ AĞIR DİYET ÖDETİRLER! Ayrıca istenen her olur olmaz haceti de Ruhanilere sorma!

16. Azimetleri ezberlemek

Ruhaniyetlere okuyacağın Azimetleri de çok iyi ezberlemeli ve okurken orijinal Kuran Diliyle okumalıdır aksi halde anlamları ve manevi etkisi tersine döner ve zarardan, şeytanları başınıza toplayıp kendinize, ailenize musallat etmekten başka bir şey elde edemezsiniz… Azimeti kitaptan veya levha üzerinden okumak yeterli değildir. Çünkü kalbin yazı ile iştigal olup, gerekli olan huşu gider. Buda erkanların en gereklisi olan teveccühü ortadan kaldırır.

17. Ebced hesabını, 28 harfin ana sırını, harflerin nurani ve zülmanisini, anasırın tabiatlarını, birbirine dost ve düşmanlığını, gezegenlerin özelliklerini, dost ve düşmanlığını, harflerini, buhurlarını, ayrıca said ile nahıslığını, sonra burçların özelliklerini, dost ve düşmanlığını, kamerin menzillerini, kamerin hangi burçta bulunduğunu, güneşin hangi burçta olduğunu bilmelisin ki vakitlerin sırları zuhur etsin.

Bu konuda Medyum Hafize Hoca'dan daha ayrıntılı bilgi almak ve işlem yaptırmak için arayın : 0505 070 73 34

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here