Esmai Erbain-İdrisiye Duası ve Fazileti Esmai İdrisiye 40 Erbain 40 İsim,Esmai İdrisiye Nedir? Erbain İdrisiye Fazileti,Erbain İdrisiye Duası…

1
22692

Esmai Erbain-İdrisiye

Erbaini İdrisiyye Nedir? Erbaini İdrisiye Nasıl Okunmalı?

Allâh-u Te‛âlâ, İdris (Aleyhisselâm)a kırk ism-i şerîf öğretmiştir. Fakat bu ism-i şerifler kendilerine şerh yazan Ebu’n-necîb es-Sühreverdî Hazretlerine intisap ile meşhur olmuşlardır. Bunlardan her biriyle yapılan duâya icâbet çok çabuk olacağından her biri ism-i âzam kabul edilmiş, mecmûuna ise Esmâ-i ʽİzâm ismi verilmiştir.

Evliyâullahtan bir çoğu en yüksek makamlara sadece bu isimlerin bereketiyle vâsıl olmuşlardır. Bu isimleri zikretmekle meşgul olanların üzerinde bu isimlerin bereketi süratle zâhir olur. Ancak bunun şartı takvâya riâyet ve hâlis niyettir. Allâh-u Te‛âlâ bu isimleri İdris (Aleyhisselâm)a indirmiş, bunların bereketiyle kavmine karşı ona yardım etmiş, onu onların yanlış işlerinden kurtarmış, onlar da ona îman ve ittibâ ederek felah bulmuşlardır. Sonra İdris (Aleyhisselâm) göklere kaldırılınca Allâh-u Te‛âlâ bu ism-i şerifleri onun ümmetinde bırakmış, onlar da bu ism-i şerifleri okuyup istifâdeye devam etmişlerdir. Birbirinden tevârüs yoluyla bu isimler Îsâ (Aleyhisselâm)a intikal etmiştir. O da bu ism-i şeriflerle ölüleri diriltmiş, körü ve alacayı iyileştirmiş ve bir nice mucize izhâr etmiştir. On iki bin Yahudi kendisini öldürmek için bulunduğu yeri kuşattıklarında Allâh-u Te‛âlâ bu isimler bereketiyle onu göklere kaldırmıştır.  Böylece Îsâ (Aleyhisselâm)ın göğe kaldırılışından sonra Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gönderilinceye kadar dünya bu isimlerden hâlî kalmıştır. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) baʽs olunup gazâlar başlayınca Hendek Muharebesi’nde Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) büyük sıkıntıya düşmüş, o zaman Allâh-u Te‛âlâ bu ism-i şerifleri Habîbine tekrar inzal buyurmuş ve bu ism-i şeriflerle gizlice dua etmesini emir buyurmuştur. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de bu ism-i şerifleri okumuş Allâh-u Te‛âlâ bu ism-i şerifler hürmetine kendisini ve eshâbını kâfirlere gâlip kılmıştır.

Erbaini idrisiye fazileti nedir?

Bu ism-i şeriflerin faydası çok umûmî olup insanların birçoğu bununla terakkîler kazanmışlar, bu isimler hürmetine birçok kerâmetlere nâil olmuşlardır. Bu isimler evliyânın silahıdır. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu isimleri amcasının oğlu Ali ibn-i Ebi Tâlib (Radıyallâhu Anh)a öğretmiş, o da bu isimleri Hasan-ı Basrî (Radıyallâhu Anh)a tâlim etmiş, sonra insanlar bu isimleri birbirinden alarak bu isimler bize kadar vâsıl olmuştur. Ancak bu isimleri öğrenenlerin câhillerden, çoluk çocuktan ve bidatçılardan bunları koruması, dînine, diyânetine ve sıyânetine (muhâfazakârlığına) güvenmediği kimselere bu isimleri açıklamaması lâzımdır. Bu isimleri okuyacak kimseler ilk önce niyet ve îtikatlarını güzel yapmalıdırlar. Zîra hadîs-i şerîfte ameller niyetlere göredir, herkes için niyet ettiği şey vardır. buyurulmuştur.

Ebaini idrisiye okumanın şartı nedir

ilk başta en az yüz kere tevbe, istiğfar ve salavât-ı şerîfe okumalıdır. Allâh-u Te‛âlâ güzel amel işleyenlerin ecrini zâyi etmeyecektir. Evet! Olmuş ve olacak şeyler hakkında kalem kurumuştur. Lâkin Allâhu Te‛âlâ senin hakkında bir iş murâd ederse, O seni o işe dua etmen için harekete geçirir. sen bu zikirlerle meşgul olup da kabul eseri görmezsen, sakın Rabbin hakkında kötü düşünme, çünkü O sana kendi murâd ettiği zamanda icâbet eder

Melekler, cinler, insanlar, gökler, yerler ve varlık alemindeki her şey bu isimlere musahhardır.

Kim bu isimlerin duası ile meşgul olmak isterse, kalbi temiz olmalı.Bunu okumaya kalbi ve ruhu ile devam etmeli ki, Allah’ın eserlerinden çok acayip ve garaip şeyler görsün.Ona gayb aleminin sırları açılsın.Bu isimlerde o kadar acayip sırlar vardır ki denizler mürekkep,ağaçlar kalem ve bütün yaratılanlar da katip olsalar, bu isimlerin serhini yazamazlar.

Sihabüddün Sühreverdi k.s.a. şöyle vasiyet etmistir: Bu isimleri bilen kardeşlerin bunları güvenmedikleri ve layık olmayan kimselere vermeleri ve emanet etmeleri haramdır.

Haram işlerde tecrübe edilmesi caiz değildir.Kim haramda tecrübe ederse, Allah onu öyle bir derde müptela kılar ki ondan bir türlü kurtulamaz. Kıyamet gününde Hak teala onun hasmı olur.Bunu isimleri okuyan takva sahibi ve temiz itikatlı olmalıdır.Kötü huyları olmamalıdır.Fasık ve yalancı olmamalıdır. Hali düzgün, sözü doğru olmalıdır.Bu isimlere inanıp ihtiyacı olduğu zaman tecrübe etmelidir.O zaman inşeellah ihtiyaçları görülür.

 

MUHABBET İÇİN,BİR İŞİNİ BİRİNE YAPTIRMAK İÇİN,HAFIZA İÇİN,ÖLENİN (İMANLI OLMASI HALİNDE) KORUNMASI İÇİN,DEVAMLI BU İSMİ SIK SIK OKUYANIN İŞLERİ KISA ZAMANDA YOLUNA GİRER.(ERBAİN İDRİSİYEDEN)MUHABBET İÇİN VE ZARAR GELECEĞİNE İNANDIĞINIZ BİRİNİN ZARARINDAN KURTARMAK İÇİN BELİRTİLEN MİKTARDA OKUMANIZ KAFİDİR

Erbaini idrisiye 40 isim budur:

Bismillahirrahmanirrahim

1 –Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehuve razikahu ve rahımeh

1- İzzet, şan ve şeref için (27) yirmiyedi kere okunur

 

2 –Ya ilahel alihetir refiy’ı celalüh

2- Bolluk ve huzur için 20 kere (Namazların ardından)20*5 vakit=günlük 100 kere toplam

 

3 –Ya allahül mahmudü fi külli fialih

3- Hayırlara ve rahmeti ilahiyeye ulaşmak için 41 defa okunur.

 

4 –Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh

4- Kalbe huzur ve refah gelmesi için 41 defa okunur.

 

5 –Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih

5- Şifa için 41 defa okunur

 

6 –Ya kayyumu fe la yefutü şey’ün min ılmih

6- Düşüncelerin isabetlenmesi ve hafızanın kuvvetlenmesi için 27 yirmiyedi kere

 

7 –Ya vahıdül bakıy evvelü külli şey’in ve ahıruh

7- Nefsani tüm şerlerden men olmak için 27 kere (Namazların ardından)27*5 vakit=135 kere toplam günlük

 

8 –Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih

8- Kötülüklere kalkan olarak okunur.

 

9 –Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey’e ke mislih

9- Kötülüklere buğz ederken okunur. Asıl adedi bin ama günlük 41 defa okunur.

 

10 –Ya barru fe la şey’e küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih

10- Düşmana karşı okunur.

 

11 –Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih

11- Mal ve memuriyetin devamını sağlamak için okunur.

 

12 –Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih

12- Rızka ulaşmak ve başarı sağlamak için okunur.

 

13 –Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih

13- Zorluklara karşı bir kılıç gibidir, herkesin okumasını arzu ederim. Günlük minimum adeti 30 fazla okunması daha güzeldir.

 

14 –Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih

14- Zorluklara ve şerre karşı kılıçtır. Üstteki isimle birleştirilerek okunursa daha güzel olur.

 

 

15 –Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh

15- Maddi ve manevi derece elde etmek için okunur.

 

16 –Ya hannanü entellezi vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma

16- Muvaffakiyet elde etmek için okunur.

 

17 –Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh

17- Başarıya ulaşmak ve ‘aziz’ olmak için okunur.

 

18 –Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih

18- Bir nevi kalkandır. Özellikle cinler alemine karşı. Okunması çok çok iyi olur.

 

19 –Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh

19- Ayrı olanların kavuşması niyetiyle okunur.

20 –Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh

20- Sevgi ve muhabbet için okunur

 

21 –Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih

21- İzzet ve şeref için 25 kere (Namazların ardından)255 vakit=125 kere günlük toplam

 

22 –Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh

22- Yaratılmışların sırrına ulaşmak, eşyanın künhüne vakıf olmak, gizli ilimlerden nasiplenmek gibi kapılaraçan esrarlı bir isimdir. Herkesin okumamasını en azından abartmamasını tavsiye ederim.İman ve kalbkuvvetiniz yeterince iyi değilse açılımları kaldıramayabilirsiniz.100 yüz kere

 

23 –Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey’ün min hıfzıh

23- Gayb ilmine ulaşmak için okunur. Üstteki isimle birleştirilirse daha iyi olur.Üstteki isme yazdıklarım kısmen bu isim için de geçerlidir.

 

24 –Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey’ün min halkıh

24- Cinlerden ve insanlardan gelecek zararlardan korunabilmek için okunur.

 

25 –Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li da’vetihi min mehafetih

25- İstikamet üzere olmak, başarı elde etmek ve kötülüklere kalkan olarak okunur. 300 üçyüz kere

 

26 –Ya hamiydül fe’alü zel menni ala cemiy’ı halkıhi bi lafzıh

26- Rızık ve aile saadeti için okunur. 100 yüz kere

 

27 –Ya azizül meniy’ul ğalibu ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadilüh

27- Buna sadece ‘yardımcıdır’ yazıyorum, ayrıntıya girmiyorum. Sadece imani ve kalbi kuvvetine ve yaşantısına güvenen okusun. Herkes bu isimle özellikle abartarak amel etmez umarım.

 

28 –Ya kahiru zel batşiş şedid* Entellezi la yütakuntikamüh

28- Bu ismi zikreden kendisini kale içine almış sayılır.

 

29 –Ya karibul müteali fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh

29- Bir mertebeye ulaşmak niyetiyle okunur. 300 kere

 

30 –Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih

30- Muhabbet ve sevgi bağlarının güçlenmesi için okunur. (Evlilelere özellikle tavsiye ederim.)

 

31 –Ya nura külli şey’in ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh

31- Basiret gözünün açılması için okunur. (Bazılarında ulvi ve sufli cinlerin gözükmesine neden olabilir.) 100 yüz kere

 

32 –Ya aliyüş şamihu fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh

32- Bir muradın, bir isteğin yerine gelmesi niyetiyle okunur.

 

33 –Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazühu min cemiy’ı halkıhi bi lafzıh

33- Gün içinde gördüklerinizin, eşyanın, insanın, tabiatın, hayvanın sırlarını bilmek, onlardaki acaip halleri anlamak ister miydiniz? Bunun için çokça okunur

 

34 –Ya mübdiel beraya ve muıydiha ba’de fenaiha bi kudratih

34- Hastalara 41 kere şifa için okunur. Günlük olarakta şifa için okunur. 30 otuz kere

 

35 –Ya celilül mütekebbiru ala külli şey’in vel adlü emruhu ves sıdku va’düh

36 –Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih

36- Lütuf ve kereme ulaşmak için okunur. 30 kere

 

37 –Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şey’in adleh

37- Adalet sahibi olmak için okunur.

38 –Ya azıymü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh

38- Keffaret niyetiyle okunur.

 

39 –Ya kariybül mücibül müdani dune külli şey’in kurbeh

39- Duaların kabulü için okunur.

 

40 –Ya acibes sanayiı fe la tentıkul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ya ğıyasi ınde külli kurbetin vemücibi ınde külli da’vetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hıyne tenkatıu hıyleti

40- Bu ismin açtığı kapılar muhteşemdir. Kısaca “acaibat ve esrar-ı mahlukat” denir ama ben fazlasıgördüm. Namazına, yaşantısına, örtüsüne, aile hayatına ve takvasına dikkat edenler okusun isterim. 40 kırk kere ( Muradın olması niyetiyle 7 gün 40 kere)

 

 

*Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye’nin bitiminde şu dua okunur:*

 

* Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil esmaiş şerifeti ve şerafiha ve kerametiha en tüsalliye ala

seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

* Ve es’elüke imanen ve emanen min ukubatid dünya vel ahırah

* Ve en tahbise anni ebsaraz zalemeti vel müridine biyes sue

* Ve en tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehu ila hayri ma la yemlikühu ğayruk

* Allahümme hazed düaü minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleyket tüklanü

* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym

* Ve sallellahü ala Hayri halkıhi muhammedin ve alihit tayyibinet tahirine ecmeıyn

* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn

Bu konuda Medyum Hafize Hoca'dan daha ayrıntılı bilgi almak ve işlem yaptırmak için arayın : 0505 070 73 34

1 YORUM

  1. Hepinizin tanıdığı ünlü birisiyle beraber olmak için medyum hafize hocaya aşık etme ve bağlama çalışması yaptırdım 3 hafta sonra instagramdan bana mesaj atmaya başladı şuanda sevgiliyiz hafize hocamın
    Sayesinde hayalimde ki insana kavuştum çok mutluyum hocama olan minnetimi belirtmek istedim çok teşekkür ederim

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here