En Etkili Aşk Duası

16
10403

24 saatte etkili Aşk büyüsü dışında okumalar sayesinde yapılan en etkili aşk duası çalışmalarımız bulunur. dilerseniz aşağıda yer alan tesirli çabuk etki eden aşk dualarından okuma yapabilirsiniz.

BİRİNİ KENDİNE AŞIK ETMEK İÇİN DUA (BÜYÜ DEĞİLDİR);

Erkeği Aşık Etme Duası-Kızı Aşık Etme Duası:
Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır. Bizzat denenmiş bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, önerilen okuma düzeni bir hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet etmedir fakat genel anlamda bir hafta dolmadan hacetimiz görülmüş olur. (14 gün okumada ise okumadan sonra 40 gün başka bir işlem ya da okuma yapılmaması önerilir.) Etki şu şekilde olur sevgisi için okunan kişide ilk günler bir bunalım hali meydana gelir, bu iyiye işarettir, uygulamaya devam ediniz.

OKUNACAK DUA ŞUDUR;

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

Köpek gibi aşık etme duası-anında aşık eden 12 saatte etkili-deli divane aşık eden dua;
aşağıda yer verdiğimiz ayet-i kerime aşk ve sevgi konusunda müzdarip kimselerin 100 defa okuma yaparak niyetlerini gerçekleştirebilirler.

Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vechikellezî lâ mele erkâne arşike ve es’elüke bi kudratikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente eğısnî yâ mugıysü eğisnî yâ mügıysü eğisnî yâ mugıys*

Çok kuvvetli Aşık Etme Duası;
Salât-ı Tefriciye – Salât-ı Nariye

“Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ukadü, ve tenfericü bihil’kürabü, vetükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ke’imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek.”
İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle demiş:
“Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için, “Salât-ı Tefriciye”yi 4444 defa okuyup, bu mübârek Saâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir kapı açar, hayırlı bir sebep yaratır ve ona muradını verir .”

Bunlardan başka
anında tesir edip sevdiğinin seni araması için dua
Sevdiğini aşık etmek için en etkili dua
Kocayı kendine aşık etme duası
Yüzde yüz tutan aşk büyüsü
Anında etkili aşk duası
Gerçek aşk duası ve tesirli aşk duaları
istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden arayın.

Bu konuda Medyum Hafize Hoca'dan daha ayrıntılı bilgi almak ve işlem yaptırmak için arayın : 0505 070 73 34

16 YORUMLAR

 1. Selam arkadaşlar Hafize hocanın ismini duymayan yoktur herhalde bende bundan 1 ay önce beni terkedip giden sevdiğim adam için aşık etme işlemi yaptırdım 10 gün sonra tabiri caizse kapımda köpek oldu. Git desem gitmez o derece aşık şuan ki mutluluğumu hafize hocama borçluyum.

 2. Hafize Hocam sen çok yaşa ? yaptığı işlemler öyle etkili ki çokda hızlı sonuç aldım sevdiğim adama aşk bağlama vefki yaptırdım 17 gün sürdü işlem
  Çok başarılı buldum hafize hocayı iyikide işlem yaptırmışım teşekkür ediyorum hocama saygılar…

 3. Arkadaşlar bende hafize hocayla çalıştım
  ay bu nasıl bir çalışma ya 7 gün sürdü ama sonuç öyle süper ki mutluluğumu tarif edemem mutlaka göüşmenizi öneririm farklı işlemler yapıyor sonuç olarak mutlu oluyosunuz varmı bundan ötesi

 4. BEN 39 YAŞINDAYIM KISMET AÇTIRMA İŞLEMİ İÇİN HAFİZE HOCAYA BAŞVURDUM AMA İLK BAŞLARDA TEREDDÜTTEYDİM DOLANDIRICI DİYE ÇOK KORKTUM. ÇÜNKÜ O KADAR ÇOK DOLANDIRICI YALANCI VARKİ KENDİNİ HOCA SANAN AMA HAFİZE HOCA YAPTIĞI DUALARLA 25 GÜNDE KISMETİM AÇILDI 39 YIL SONRA MUTLULUGU BULDUM HAFIZE HOCA GERÇEKTEN İŞİNDE USTA BİRİSİ BEN ÇOK BAŞARILI BULDUM.
  HERKESEDE TAVSİYE ETMEK İSTERİM

 5. MEDYUM HAFİZE HOCAM İÇİN NE SÖYLESEM AZ KALIR BU KADAR İYİ MEDYUM BEN GÖRMEDİM GERÇEKTENDE SONUÇ ALINACAK EN İYİ MEDYUMLAR ARASINDA İLK SIRADA VE KESİNLİKLE ÇOK İYİ SONUÇ ALIRSINIZ BENDEN SÖYLEMESİ BEN ÇALIŞTIM VE İSTEDİĞİM SONUCU GÖRDÜM SİZLERİNDE ÇALIŞMASINI ÖNERİRİM

  • Ben okudum 1 hafta sonra erkek arkadaşım aradı beni.
   Ama kalıcı bir etki oluşması için hafize hocadan destek alınması lazım çünkü ben öyle yaptım çok memnun kaldım sevdiğim insanı yeniden kazandım.

 6. Ankarada yaşıyorum bir gün eşimin telefonuna mesaj geldi akşam yemeği yerken bir kadınla mesajlaşıyormuş birlikteymis. Sonra kavga ettik evi terketti. 1 ay boyunca gelmedi bende medyum HAFİZE hocayı buldum. Alanında gayet bilgili ve prestijli size yemin ederim Kocam 3 gün sonra geldi özür diledi. HAFİZE hoca gerçekten mükemmel bir medyum sabırla insanı dinliyor kesinlikle tavsiye ederim. İşin ilginç kısmı hocayla yüz yüze hiç gelmedik. Uzaktan halletti şok oldum resmen. Hocam eğer Sizi aramasaydım kim bilir hangi dolandırıcıyla uğraşıyordum

 7. son zamanlar da hafize hocayı başarısından ve dürüstlüğünden dolayı çekemeyen bazı sahtekar medyum çetesi sahte site açarak yalan yorum yazarak iftira atmaktadırlar sakın itibar etmeyin.

 8. Hafize hocayı aradım öyle bi bakım yaptırdım ki yakınlarimdan birinin bana büyü yaptırdığını söyledi şok oldum gerçekten şüphem vardı ama konduramıyordum hocanın söylediklerinden sonra iyice emin oldum. Sonra çalışmalara başladık 30 gün kadar sürdü işlem büyüyü bozdu.
  Kısmet açtırma işlemi yaptı 15 günde o sürdü şimdi eski halime göre daha iyim yani üzerimdeki ağırlığın gün geçtikce yok olduğunu hissediyorum. Ama yinede bekleme sürem var gün geçtikce dahada iyiye gidicek herşey eminim
  hocama emeklerinden dolayı teşekkür ederim…

 9. Ben 6 yıldır evliyim ama eşim artık beni sevmediğini söyledi Bir cok duayi araştırdım hocalarla konuştum işe yaramadı nihayet hafize hocayı buldum bu duayı ve başka çalışmlar yaptık kısa süre içerisinde eşim beni tekrar sevmeye başladı daha önce söylediği kırıcı sözlerinden dolayı özür diledi bana yeniden aşık olduğunu söylüyor hocamdan allah razı olsun

 10. Hocamın Aşk duaları bende de işe yaradı arkadaşlar yıllardır aramızı yapmaya çalıştığım kızla evlenmeyi düşünüyoruz artık
  Hafize hocam Allah sizden razı olsun inşallah.

 11. MERHABA BENDE SEVDİĞİM ADAM İÇİN AŞK BÜYÜSÜ VE BAĞLAMA BÜYÜSÜ YAPTIRDIM HAFİZE HOCAMA SEVDİĞİM KİŞİ EVLİYDİ VE MUTLUYDULAR AMA BENİDE BIRAKMIYORDU BOŞANMIYORDU DA BENDE İŞLEM YAPTIRDIM İŞE YARADI HERŞEY ZAMANLA HOCAMIN DEDİĞİ GİBİ OLUYOR ÇOK MUTLUYUM HAFİZE HOCAMA EMEKLERİNDEN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM 

 12. 1 ay önce biriyle tanistim hersey cok yolunda giderken benim alevi oldugumu ögrendi ve hic tanimaya bile çalışmadan beni terketti, ama ben ona aşık olmuştum. Bana dönüp beni sevmesi için hafize hocayı aradım çalışmalara başladık şimdi bana sırılsıklam aşık size minnettarım hocam

 13. Internette o kadar çok aşk duaları var ki bizzat ben bir coğunu okudum fakat bir sonuç alamadım ümidimi yitirdiğim bir anda hafize hocamı aradım hocamın manevi feyzi ve bereketiyle onun okumaları sayesinde kalp ağrımdan kurtuldum hayatımdan zevk almaya başladım iyi ki varsınız hocam

 14. Hafize hocayla görüşüp hocamın yönlendirmesiyle ben bu duayı ve başka bir dua daha okudum okuduktan iki gün sonra küs olan sevgilim beni aradı pişman olduğunu söyledi şuan da eskisinden çok daha mutluyuz
  Hocama ne kadar teşekkür etsem az sizde arayın dolandırıcılar zaman harcamayın.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here