Ebced Hesabı Nedir?

0
1364

Ebced nedir? Cifir ilmi nedir
Ebced veya Ebûced, Arap alfabesindeki harflerin kolaylıkla hatırda kalması için düzenlenen bir hârf dizisi ile bu harf dizisinin her birine tekabül eden bir rakam değeri sistemi ve diziyi oluşturan sekiz kelimenin ilkinin adıdır.
âdetâ Arap alfabesinin bir yan ilim dalı olarak olgunlaşmış ve adına da “Ebced Hesabı” veya “Cifir İlmi” denmiştir.
Arap harflerinin ebced tertibine göre dizilişinin Hazret-i Âdem’e (as) dayandığı rivâyet edilir.
Ebced hesabı hakkında bilgi
Arap alfabesindeki her harfin rakamsal bir değerinin olduğu sistemin adı ise “ebced”dir. Ebced aynı zamanda Arap alfabesinin ilk tertibidir. Ebced, aslında Arap harflerinin kolaylıkla hatırda tutulmasını sağlamak için eski dönemlerde geliştirilmiş bir formül olup, gerçekte bir anlamı olmayan kelimelerin ilki “ebced” şeklinde okunduğu için bu adla anılmıştır. Bu formülde yer alan kelimeler şunlardır: Ebced (elif, be, cim, dal); hevvez (he, vav, ze); hutti (ha, tı, ya); kelemen (kaf, lam, mim, nun); sa’fes (sin, ayn, fe, sad); karaşet (gaf, ra, şın, te); sehaz (se, ha, zel); dazağ (dad, zı, gayın)
Bu dizilişe göre Arap alfabesi sayısal değer açısından üçe ayrılmış; İlk dokuz harfe “âhâd” yani “birler” ve birler basamağından değerler verilmiş; ikinci dokuz harfe “âşâr” yani “onlar”denmiş ve onlar basamağından değerler verilmiş; üçüncü on harfe “miât” yani “yüzler” denmiş ve yüzler basamağından değerler verilmiştir.
Ebced sisteminin İbranice ve Aramice’nin etkisiyle Nabatice’den Arapça’ya geçtiği bilinmektedir. Arap alfabesindeki harflerin sayısal karşılığının İbranice ve Aramice’nin harfleriyle aynı değerde olması, bu bilgiyi güçlendirmektedir.

Ebced hesabı ne zaman ortaya çıktı
Kur’ân-ı Kerim inmeye başladığında Araplar arasında “ebced hesabı”biliniyordu ve alfabe bilgisi olan şâirler ve edebiyatçılar tarafından da kullanılıyordu. Arap lisanının belâğat, fesâhat ve edebiyat açısından en gelişmiş döneminde nâzil olmaya başlayan ve mu’cize ifâdeleriyle şâirleri ve edebiyatçıları hemen etkisi altına alan Kur’ân-ı Kerim’in; bu lisanı vahiy dili olarak kabul edip, bu lisanın yan bir ürünü diyebileceğimiz “cifir ilmi”ni reddetmesi düşünülemezdi. Esâsen cifir ilmini reddetmesi için geçerli bir sebep de yoktur
Cifir ilminin Hazret-i Ali (ra), Hazret-i Cafer-i Sadık (ra), Muhyiddin-i Arabî (ra) gibi birçok İslâm ulemâsı ile birlikte asrımızda Üstad Bedîüzzaman (ra) tarafından da kullanıldığı ve muhtelif tarihlere, haberlere ve müjdelere işâret edildiği bilinmektedir.
Ebced cifir hesabı ile evleneceğin kişiyi bulma
Cifir ilminin tarih boyunca kullanıldığı ve Kur’ân’dan da bu ilme dayanarak bazı tarih, haber ve müjdelerin çıkarıldığı doğrudur;
ebced hesabına göre gelecek
bu cifir ilmi, gaybı yalnız ve yalnız Allah’ın bildiği; Allah bildirmediği takdirde hiçbir kulun gaybı bilemeyeceği hakikatine gölge düşürecek şekilde kullanılamaz, kullanılmamıştır ve kullanılması doğru da değildir. Gaybı ancak ve ancak Allah (cc) bilir. Allah (cc) bildirmediği sürece kul gaybı bilmez. Bedîüzzaman Hazretleri (ra) Kur’ân’dan bu çerçevede verdiği haberlerde, “Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez!”hakîkatini hep hatırlatmış; “Gerçek ilim Allah katındaki ilimdir” âyetinin rehberliğinde yürümüştür

Ebced hesabı evlilik yaşı

Cifr ilmi ve ebced hesabı İslam medeniyetinde sıklıkla kullanılmış ve makbul kabul edilmiştir. Yazının başlarında da belirtildiği üzere günlük hayatın çeşitli alanlarında kullanılmış, adeta kültürel bir motif haline gelmiştir.
Ebced hesabı dinimizde ki yeri Ulema ve mutasavvıflar arasında da ayet ve ebced hesabı hadislerin işari mânâlarını ortaya çıkarmak için kullanılmış olan sistemlerdir. Ebced hesabı caizdir.
Ebced hesabı günah değildir.

Arap alfabesinin her harfi bir rakami karsilayan ve anlamsiz sekiz kelimeden olusan degisik bir düzeni.bu düzende bastaki elif harfinden baslanarak, her harfe, birden ona kadar birer birer, ondan yüze kadar onar onar, yüzden bine kadar yüzer yüzer artirmak yoluyla bir deger verilmistir
Ebced tablosu
Ebced harf tertibinde

Ebced hesap cetveli
Ebced hesabı harflerin değerleri şöyledir:

Ebced: Elif : 1,Ba : 2, Cim:3, Dal:4; Hevvez: He : 5, Vav : 6, Ze : 7; Hutti: Ha : 8, Tı : 9, Ya : 10; Kelemen: Kef : 20, Lam : 30, Mim : 40, Nun : 50; Se’fes: Sin : 60, Âyn : 70, Fe : 80, Sad : 90; Karaşet: Kaf : 100, Rı : 200, Şın : 300 Te : 400,  Sehaz: Se 500, Hı: 600, Zel : 700; Dazığ: Dad : 800, Zı : 900, Ğayın: 1000.

Ebced değeri hesaplama
“en kucuk”, “kucuk”, “buyuk” ve “en buyuk” olmak uzere altı çesit ebcet hesabi vardir.

1-Asıl Ebced (Küçük Ebced) Hesabı

Harflerin Ebced değerleri toplanır.
Misal: Cemil kelimesini oluşturan harfler: Cim, mim, ye, lam’dır. Cim: 3, mim:40, ye:10, lam:30.
Toplam = 3 + 40 + 10 + 30 = 83. Cemil kelimesinin asıl (küçük) Ebced değeri  83’dür.

2-En Küçük Ebced Hesabı

Harflerin (asıl) küçük Ebced değeri 12’ye bölünür. Bölme işleminde bölünmeden kalan değer harfin en küçük Ebced değeridir.
Misal: Mim harfinin Ebced değeri 40’tır. 40’ı 12’ye böldüğümüzde kalan 4’tür. Lam harfinin Ebced değeri olan 30’u 12’ye böldüğümüzde kalan 6’dır.
Cemil kelimesinin en küçük Ebced değeri: 3 + 4 + 10 + 6 = 23’dür.

3-Büyük Ebced Hesabı

Harflerin adlarının sayı değerine göre hesaplanır. Bu işlem küçük Ebced hesabındaki sayılar, nazarı itibara alınarak yapılır.
Misal: Cim harfi cim, ye, mim olarak yazılır. Bunun toplamı: 3 + 10 + 40 = 53’tür.
Cemil kelimesinin büyük Ebced değeri: 53 + 90 + 11 + 71 = 225

4-En Büyük Ebced Hesabı

Asıl (küçük) Ebceddeki harflerin sayı değerlerinin Arapça adlarının toplamıyla yapılan hesaptır.
Misal: He harfinin değeri 5’dir. Arapça 5 Hamse’dir. Bu da 600 + 40 + 60 + 5 = 705’dir.
Cemil kelimesinin en büyük Ebced değeri: 1035 + 333 + 575 + 1090 = 3033’dür.

5-Noktalı Ebced Hesabı

Noktalı harflerin Ebced değerleri toplanarak yapılan bir hesaptır. Noktasız harfler, hesaba katılmaz.
Misal: Cemil kelimesindeki noktalı harfler: Cim ve Ye’dir. Bu harflerin toplamı: 3 + 10 = 13’dür.
Cemil kelimesinin noktalı Ebced değeri 13’dür.

6-Noktasız Ebced Hesabı

Noktasız harflerin Ebced değerleri toplanarak yapılan bir hesaptır. Bu hesapta da noktalı harfler nazarı itibara alınmaz.
Misal: Cemil kelimesindeki noktasız harfler: Mim ve Lam’dır. Bu harflerin toplamı: 40 + 70 = 110’dur. Cemil kelimesinin noktasız Ebced değeri 110’dur.

Ebcedr hesabıyla neler yapılır

Ebced hesabı ile yıldızname bakım yapılarak ebced hesabı eş uyumu hesaplama,evleneceğin kişiyi bulma, aşk vefk, tılsım, fal ve büyü gibi yöntemlere başvurulur.

Ebced cifir hesabı nasıl yapılır
İsime gore ebced hesaplama soylenenlere gore bunlardan birine gore “asik yunus emre” hesaplandiginda yunus emre’nin hicri takvime gore olum yili, “asik taptuk emre” hesaplandignda ise taptuk emre’nin hicri takvime gore olum yili elde edilir.
Ebced hesabı ile gelecek
Ebced hesabı Fars ve eski Türk edebiyatında tarih düşürmede de kullanılmıştır.Meselâ İstanbul’un Fetih tarihi için Kur’ân-ı Kerîm’den”Âherûn” kelimesi düşürülmüştür. Bunların toplamı (elif+gayn+ra+vav+nun) = 1+600+200+6+50=857 çıkmaktadır ve bu tarih Hicri 857 (M. 1453) yılı olan fetih tarihidir.
Osmanlı ulemâsından Molla Câmî, Sebe’ Sûresinin 15. Âyetinde geçen “beldetün tayyibetün” ibâresinden ebced hesabına göre hicrî 857, milâdî 1453 tarihini çıkarmış ve İstanbul’un Fethinin bu âyetle de müjdelendiğini haber vermiştir.
İsimlerin ebced hesabı
Bir gün Yahûdî âlimlerinden bir kısmı Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda Bakara Sûresinin ve Meryem Sûresinin başlarında bulunan şifreli harflerden cifir ilmine göre tarih çıkararak:

Yâ Muhammed! Senin ümmetinin müddeti az olacaktır!”demişlerdi.

Allah Resûlü (asm) de sâir sûrelerin başlarında bulunan şifreli harfleri cifir ilmine göre yorumlayarak:

“Az değil; daha var!” buyurdu.
Hadis-i Şerifler içinde de işari mânâlar mevcuttur. Hz. Peygamber gaybaşina nazarıyla gelecekteki olaylara Allah’ın izniyle muttali olmakta ve hadis-i şerifinde o olaya işaret etmektedir. İşte cifr ilmi ve ebced hesabı bu işari mânâyı ortaya çıkaran bir işlev görmektedir. Pek tabiidir ki, bu hesaplama yöntemleri ilim erbabının elinde kullanıldığı sürece hakikate anahtar olabilecektir.
Ebced hesabı ile yıldızname bakım yapmak ebced hesabı eş uyumu hesaplama,evleneceğin kişiyi bulma, aşk vefk, tılsım, fal ve büyü gibi tüm işlemler için medyum hafize hocayı arayarak ebced hesabı ile yaptırabilirsiniz

Bu konuda Medyum Hafize Hoca'dan daha ayrıntılı bilgi almak ve işlem yaptırmak için arayın : 0505 070 73 34

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here