Büyü Bozma Duası

1
2404

Büyü Bozma Duası
Büyü bozmak için yapılması gerekenlerin başında Allahın kelamı kutsal kitabımız Kurandaki büyü sihir bozan ayetleri okumak gelir.

Büyü bozmak için ne yapmalı
İlk önce Abdest alıp kıbleye karşı oturarak bir bardak suya büyü bozma duası, en etkili büyü bozma duaları sırasıyla okunur.
Suya üflenir ve içilir.

Büyü Bozan Dualar

Fâtiha
Bismillahirrahmânirrahîm, Elhamdü lillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin,İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm, Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Elif lam mim
Zalikel kitabü la raybe fıh hüden lil müttekıyn
Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun.
Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun.

Bakara 163. Ayet: ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym
Bakara 164. Ayet: İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun

Bakara 255 (ayetel kürsü)
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm. ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym

Bakara 256. Ayet:
La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü’mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım

Bakara 257. Ayet:
Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat ülaike ashabün nar hüm fıha halidun

Bakara 285. Ayet:
Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih la nüferriku beyne ehadim mir rusülih ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr

Bakara 286. Ayet:
La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih va’fü anna vağfir lena verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın

Arâf 54. Ayet:
İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arşı, yugşîl leylen nehâre yatlubuhu hasîsen veş şemse vel kamere ven nucûme musahharâtin bi emrihi, e lâ lehul halku vel emr, tebârakallâhu rabbulâlemîn.

Arâf 55. Ayet:
Ud’û rabbekum tedarruan ve hufyeh, innehu lâ yuhıbbul mu’tedîn.

Arâf 56. Ayet:
Ve lâ tufsidû fîl ardı ba’de ıslâhıhâ ved’ûhu havfen ve tamaan inne rahmetallâhi karîbun minel muhsinîn.

Tevbe 51. Ayet: Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mü’minûn.

Tevbe 128. Ayet:
Lekad caekum resûlun min enfusikum azîzun, aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm.

Tevbe 129. Ayet:
Fe in tevellev fe kul hasbiyallâhu, lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm.

Yunus 107. Ayet:
Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafûrur rahîm(rahîmu).

Cin 1. Ayet:
Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen aceben.
Cin 2. Ayet:
yehdi ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.
Cin 3. Ayet:
ve ennehu teala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.
Cin 4. Ayet:
ve ennehu kane yekulu sefiyhuna alellahi şetata.

Mü’minûn 116. Ayet:
Fe teâlallâhul melikul hakku, lâ ilâhe illâ huve, rabbul arşil kerîm.

Mü’minûn 117. Ayet:
Ve men yed’u meallâhi ilâhen âhare lâ burhâne lehu bihî fe innemâ hısâbuhu inde rabbihi, innehu lâ yuflihul kâfirûn.

Müminûn 118. Ayet:
Ve kul rabbigfir verham ve ente hayrur râhımîn.

Hadîd 1. Ayet:
Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.

Hadîd 2. Ayet:
Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.

Hadid 3. Ayet:
Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in aliymun.

Hadîd 4. Ayet:
Huvelleziy halekassemavati vel arda fiy sitteti eyyamin summesteva alel arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiyha ve huve meakum eyne ma kuntum vallahu bima ta’melune besıyrun.

Hadîd 5. Ayet: Lehu mulkussemavati vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.

Rahmân 33. Ayet:
Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.

Rahmân 34. Ayet:
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Rahmân 35. Ayet:
Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.

Rahmân 36. Ayet:
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Rahmân 37. Ayet:
Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.

Felak Suresi
Kul, euzü birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min şerri neffassâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased.

Nâs Suresi
Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs
İlâhinnâs Min şerrilvesvâsilhannâs
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinneti vennâs.

Etiketler: büyü bozan dualar ve ayetler, büyü bozan ayetler, büyü sihir bozan ayetler, sihir bozan ayetler, bütün büyüleri bozan dua, tüm büyüleri bozan dua, buyu bozan dua, Muskayı bozan dua, büyü bozan dualar, büyüyü kesin bozan dualar, büyü bozmak için okunacak dualar, büyü bozmak için dua, büyü bozmak için, buyu bozmak icin dualar, büyü icin okunacak dualar, büyü bozmak için ne yapmalı, büyü için okunacak dua, büyü için dua, nazar ve büyü için okunacak dualar, büyü bozma duası, buyu bozma duasi, sihir büyü bozma duası nihat hatipoğlu, büyü bozma duası cübbeli ahmet hoca, büyü bozmak için dua nihat hatipoğlu

Bu konuda Medyum Hafize Hoca'dan daha ayrıntılı bilgi almak ve işlem yaptırmak için arayın : 0505 070 73 34

1 YORUM

  1. Ailemize yapılan büyüyü bozdurmak için gitmediğim medyum hoca kalmamıştı kimse çözemedi, en iyi büyü bozan hoca hafize hocayı allah karşımıza çıkarttı 40 yıllık büyüyü bozan en iyi medyum hoca hafize hocadır. Allah razı olsun.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here